Vremenska prognoza

Polisa za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu pruža naknadu troškova nastalih tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osiguraniku, zbog iznenadnih bolesti ili posledica nesrećnog slučaja, za vreme privremenog boravka u inostranstvu. Osiguranjem je obuhvaćen i prevoz osiguranika do kuće (repatrijacija) zbog nastalog osiguranog slučaja.

Osigurati se može svako zdravo lice čije je stalno mesto boravka u Srbiji.

Ugovor o putničkom zdravstvenom osiguranju mora biti zaključen pre putovanja u inostranstvo.

OSIGURANJE SE MOŽE ZAKLJUČITI KAO:

 • individualno
 • porodično (bračni drug i deca do18 godina starosti )
 • grupno osiguranje (6 i više lica, sa priloženim spiskom svih članova grupe)
 • multi osiguranje sa više ulazaka / izlazaka iz zemlje

POSTUPAK U SLUČAJU NESREĆNOG SLUČAJA ILI BOLESTI

Kada nastupi osigurani slučaj, osiguranik je dužan da odmah kontaktira APRIL Assistance d.o.o. Beograd i prijavi podatke iz svoje polise osiguranja, kao i naziv zdravstvene ustanove u koju je primljen. Ako je neophodno bolničko lečenje, osiguranik je obavezan da odmah obavesti alarmni centar APRIL Assistance d.o.o. Beograd ili APRIL Assistance d.o.o. u zemlji gde se osigurani slučaj desio.

Maksimalan iznos pokrića po jednom putovanju je ugovorena osigurana suma navedena na polisi.

PREMIJA OSIGURANJA ZAVISI OD:

 • visine ugovorene sume osiguranja
 • načina zaključenja osiguranja
 • starosti osiguranika
 • trajanja putovanja
 • proširenja osiguravajućeg pokrića na sportske rizike

Na iznose premije osiguranja obračunava se 5% poreza.

OVIM OSIGURANJEM JE OBUHVAĆENO:

 • ambulantno lečenje
 • lekovi i zavoji propisani od lekara
 • sanitetski materijal koji je neophodan u toku lečenja preloma ili povrede ekstremiteta (npr. gips i zavoj) i pomagala za hodanje propisana od lekara
 • radioterapija, termoterapija ili fototerapija i drugi slični tretmani propisani od lekara
 • RTG dijagnostika
 • bolničko lečenje osiguranika u ustanovi koja se smatra bolnicom u stranoj zemlji, koja ima dovoljno dijagnostičkih i terapeutskih kapaciteta, a lečenje se sprovodi po metodama koje su naučno prihvaćene i klinički testirane u toj zemlji (koristi se bolnica u mestu gde osiguranik boravi ili najbliža odgovarajuća bolnica)
 • troškovi prevoza od strane hitne službe do najbliže bolnice ili najbližeg lekara
 • troškovi upućivanja u specijalizovane klinike, ako je to medicinski neophodno i propisano od lekara
 • operacija zbog akutnih bolesti (uključujući operaciju i troškove vezane za nju)
 • stomatološke usluge, ali samo u cilju olakšavanja akutne zubobolje, u iznosu
  do 80,00 EUR-a

KADA POČINJE, A KADA SE ZAVRŠAVA OSIGURANJE?

Osiguranje počinje u 0.00 sati dana koji je u polisi naveden kao dan početka osiguranja, ali ne pre nego što osiguranik pređe državnu granicu Republike Srbije i ne pre plaćanja premije, a prestaje u 24.00 sata dana koji je u polisi naveden kao dan isteka osiguranja.

KADA SE GUBI PRAVO NA OSIGURAVAJUĆU ZAŠTITU?

Ugovori zaključeni posle početka putovanja smatraće se nevažećim.
Isključene su obaveze osiguravača ako je slučaj bolesti ili nesrećni slučaj nastao pre zaključenja odnosno početka važenja polise.